JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
 
ELEKTRONICZNE WNIOSKI
 
STAN REALIZACJI SPRAWY
 
SYSTEM BILETOWY WYDZ. KOM.
 
EWIDENCJE I REJESTRY
 
DIALOG
 
 
 
 
Pytania i odpowiedzi - wersja archiwalna
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. uruchomił usługę pn. "Dialog", aby zapewnić mieszkańcom Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wszystkim zainteresowanym osobom kontakt z Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp. poprzez możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi.
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami korzystania z usługi pn. "Dialog" tutaj.

Zadaj pytanie Prezydentowi Miasta  -  adres e-mail: dialog@um.gorzow.pl


 (strona 1 z 12) następna › ostatnia »
 
Pytanie dotyczące miejsc parkingowych
"Jestem mieszkańcem Zawarcia. Żeby dojść do domu muszę przejść ul. Kwiatową-chodniki są ok 1,5 m szerokie- i są zawsze zastawione samochodami. Miejscami trzeba się przeciskać. Matki z wózkami muszą często schodzić na jezdnie. Dotyczy to odcinka za ul. Sielską w kierunku wału na kanale ulgi.
Proponuje:
- otworzyć dla mieszkańców i pracujących w tym rejonie parkingi pod stadionem żużlowym
- poinformować przez włożenie kartki za wycieraczkę, o otworzeniu parkingu pod stadionem
- problemem do rozwiązania pozostanie kwestia opróżniania parkingu w dniu meczu żużlowego."


ODPOWIEDŹ

Przed czteroma laty odbyły się rozmowy z mieszkańcami  ulicy Jasnej, którym zaproponowano otwarcie parkingu stadionowego. Po konsultacjach z mieszkańcami okazało się jednak, iż nie byli oni zainteresowani parkowaniem samochodów na wskazanym parkingu.

Po konsultacji z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz komendantem Straży Miejskiej informuję, iż istnieje możliwość ponownego udostępnienia parkingu, natomiast strażnicy miejscy zadbają o uporządkowanie parkowania przy ul. Kwiatowej. W kwestii terminu otwarcia parkingu proszę kontaktować się z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Pytanie dotyczące opłat za żłobek
"Na jakiej podstawie nalicza się kary za spóźnienie z odebraniem dziecka z żłobka?"

ODPOWIEDŹ

Podstawą do naliczana opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku jest uchwała nr XI/96/2011  z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim. Zgodnie z § 1ust. 2 ww. uchwały dodatkowa opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim wynosi 16,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

Pytanie dotyczące aktu urodzenia
"Czy istnieje możliwość otrzymania odpisu aktu urodzenia drogą elektroniczną lub pocztową?"

ODPOWIEDŹ

Istnieje możliwość otrzymania aktu Stanu Cywilnego drogą pocztową. Pełna informacja znajduje się TUTAJ.

Pytanie dotyczące wymiany dowodu osobistego
"Czy istnieje możliwość wymiany dowodu osobistego w innym mieście niż się jest zameldowanym?"

ODPOWIEDŹ

Wyjątkowo wniosek może być złożony za pośrednictwem innego urzędu niż urząd właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego, jeżeli złożenie wniosku we właściwym miejscowo urzędzie stanowi znaczną uciążliwość  dla wnioskodawcy. Sytuacja taka może dotyczyć np. osoby, która pracuje poza miejscem stałego pobytu.

Pytanie dotyczące zasadności ustawienia znaku STOP
"Czy na ul. Maczka przy przedszkolu, na skrzyżowaniu z ul. Ogińskiego jest konieczny znak STOP?"

ODPOWIEDŹ

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Ogińskiego i Maczka został już opracowany i wkrótce zostanie przekazany do realizacji. Podczas przeprowadzonych kontroli oznakowania stwierdzono, że na omawianym skrzyżowaniu warunki widoczności są dobre i brak jest zasadności dla ustawionego znaku B-20 "stop". Z uwagi na fakt, że na jezdni wymalowana jest linia bezwzględnego zatrzymania powyższa zmiana będzie mogła być wprowadzona dopiero w maju 2014r. Wówczas, gdy odnawianie będzie oznakowania poziome na ulicach miasta przez Wydział Infrastruktury Miejskiej.

Pytanie dotyczące płatnego parkingu
"Dlaczego na skrzyżowaniu przy ul. Armii Polskiej, na terenie płatnego parkingu, po przemalowaniu pasów, jest o pięć miejsc parkingowych mniej?"

ODPOWIEDŹ

Oznakowanie poziome zostało wyznaczone zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu drogowego. Przy rozszerzaniu w styczniu 2014 r. Strefy Płatnego Parkowania w pierwszej kolejności ustawione zostało oznakowanie pionowe, a z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wstrzymane zostały prace związane z wymalowaniem oznakowania poziomego. Wymalowane oznakowanie poziomie stanowi kontynuację wdrażanego projektu i nie polegało na odnowieniu istniejącego wcześniej oznakowania. Nowe oznakowanie zostało dostosowane do obowiązujących przepisów zgodnie, z którymi nie ma możliwości wyznaczania miejsc postojowych w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych.
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Art. 49) zabrania się zatrzymywania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem. W przypadku dróg dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem. Podobnie w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania zabronione jest zatrzymywanie pojazdu.
Po uwzględnieniu powyższych przepisów konieczne było wyłączenie ze Strefy Płatnego Parkowania części jezdni ul. Armii Polskiej i 30-Stycznia.
Mając na uwadze, że nie wszyscy kierowcy znają dobrze przepisy ogólne prawa o ruchu drogowym, miejsca, w których zabronione jest zatrzymywanie pojazdu oznakowano powierzchniami wyłączonymi z ruchu - "martwe pola". Rozwiązanie to będzie czytelnie informować kierowców, gdzie nie mogą pozostawić pojazdu i tym samym chronić przed mandatami. Jednocześnie poprawi widoczność i bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Armii Polskiej - 30-Stycznia oraz przejściach dla pieszych.

Pytanie dotyczące oczyszczania jezdni z pozostałości piasku
"Kiedy rozpocznie się oczyszczanie jezdni ze zwałów ziemi i piachu pozostałego po zimie? Widać je szczególnie na ul. Łokietka i Kosynierów Gdyńskich."

ODPOWIEDŹ

Oczyszczanie jezdni z pozostałości piasku zużytego do usuwania śliskości na jezdniach w okresie zimowym oraz z innych zanieczyszczeń rozpoczęło się 10 marca. W pierwszej kolejności prace porządkowe  prowadzone są na ulicach w Śródmieściu, następne – na ulicach łączących osiedla mieszkaniowe ze Śródmieściem i tranzytowych przez miasto, ważniejszych osiedlowych i pozostałych wewnątrzosiedlowych. Na części chodników ich oczyszczanie zostało już wykonane. Obowiązek utrzymania czystości chodników należy nie tylko do Miasta Gorzów Wlkp. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.): „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez /.../ uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych” gdzie, wg art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy jw., pod definicją „właściciela nieruchomości” należy rozumieć „także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością”.

Pytanie dotyczące progów zwalniających
"Przejście przez ulicę Wiejską przy Przedszkolu nr 16 jest utrudnione z uwagi na nadmierną prędkość pojazdów poruszających się drogą. Kiedy zostaną zamontowane progi zwalniające?"

ODPOWIEDŹ

Ulica Wiejska jest drogą powiatową, stanowiącą połączenie pomiędzy główną ulicą osiedla Piaski – ul. Kazimierza Wielkiego a drogą wojewódzką nr 151 (ul. Wyszyńskiego). Progi zwalniające stosuje się przede wszystkim na drogach o charakterze osiedlowym, na których odbywa się ruch lokalny samochodów osobowych. Ulica Wiejska do takich dróg nie należy. Zastosowanie progu zwalniającego z uwagi na zły stan techniczny krawężników wzdłuż ulicy Wiejskiej może przyczynić się do częstego rozjeżdżania pobocza i chodnika przez kierowców wymijających zamontowany próg i zmniejszenia bezpieczeństwa pieszych. Ponadto ewentualne zamontowanie progu spowoduje utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni oraz utrudnienia z prawidłowym odwodnieniem drogi. Jednocześnie należy zauważyć, że w sąsiedztwie przedszkola wyznaczone jest przejścia dla pieszych. Jest ono zlokalizowane na odcinku prostym, odpowiednio oznakowane znakami poziomymi i pionowym. Na przejściu zapewniona jest wzajemna widoczność pieszych i kierowców, a w celu poprawy bezpieczeństwa po stronie przedszkola zamontowane zostało ogrodzenie segmentowe. Ponadto montaż progu zwalniającego w jezdni ul. Wiejskiej spowodowałby zwiększenie hałasu i drgań w okolicy, co byłoby szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy. W związku z powyższym nie ma możliwości zamontowania progu zwalniającego we wskazanej lokalizacji.

Pytanie dotyczące składowania odpadów przy moście na kanale Ulgi
"Odkąd powstał na Zakanalu market Lidl tworzy się śmietnisko po obu stronach wałów przy moście na kanale Ulgi. Podobnie wygląda odcinek (chodnik) od kościoła przy ulicy Grobla do przystanku autobusowego przed rondem znajdującym się przed mostem. Kiedy to śmietnisko zostanie uprzątnięte?"

ODPOWIEDŹ

Wskazany odcinek chodnika objęty jest zimowym utrzymaniem, co oznacza, iż prace w zakresie jego utrzymania (utrzymania czystości i utrzymania zimowego) prowadzone są w okresie od 1 listopada do 31 marca. Wykonawcy prac, związanych z utrzymaniem przedmiotowego chodnika została zwrócona uwaga na konieczność zwiększenia częstotliwości jego oczyszczania.

Pytanie dotyczące dowodu osobistego
"Pracuję za granicą i przyjeżdżam do Polski raz w miesiącu na weekendy. Chciałabym wyrobić córce dowód osobisty. Czy można napisać upoważnienie dla męża, który załatwiłby córce dowód czy muszę być osobiście?"

ODPOWIEDŹ

Osobista obecność nie jest konieczna, ale potrzebna jest Pani pisemna zgoda na wyrobienie dokumentu dziecku. Podpis musi zostać złożony w obecności notariusza a jeżeli przebywa Pani poza granicami kraju to podpis musi być złożony w obecności pracownika polskiej placówki dyplomatycznej.

 (strona 1 z 12) następna › ostatnia »