JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
 
ELEKTRONICZNE WNIOSKI
 
STAN REALIZACJI SPRAWY
 
SYSTEM BILETOWY WYDZ. KOM.
 
EWIDENCJE I REJESTRY
 
DIALOG
 
 
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
      Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. nr 200, poz. 1651) informujemy, iż Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

      Zgodnie z zarządzeniem nr 456/W/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu przyjmowania w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. spraw w formie elektronicznej [treść], ustala się następujące zasady postępowania ze sprawami w formie elektronicznej:
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest jedynym sposobem przekazywania do Urzędu spraw drogą elektroniczną,
 • sprawy w formie elektronicznej do Urzędu wnosi się za pomocą elektronicznych formularzy ePUAP,
 • dołączane do formularzy załączniki muszą mieć postać pliku w formacie DOC, RTF, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
 • wielkość wszystkich załączonych plików do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB,
 • załączane pliki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP,
 • założenie profilu zaufanego (bezpłatnie) lub posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym (usługa odpłatna) w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.
Przycisk "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" kieruje do ogólnego formularza Urzędu "Złożenie podania do urzędu w sprawie". Pozostałe formularze udostępnione przez Urząd znajdują się w dziale "elektroniczne formularze ePUAP".

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na platformie ePUAP: /umgorzow/skrytka

Opis precedury:
 • w pierwszej kolejniści należy założyć indywidualne konto na platformie ePUAP. Na stronie www.epuap.gov.pl należy wybrać opcję "Zarejestruj się" i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami,
 • po zalogowaniu się do platformy, należy wyszukać na liście spraw, według klasyfikacji terytorialnej, odpowiedni formularz. W przypadku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. wybieramy odpowiednio: Lista spraw → Inne klasyfikacje → Klasyfikacja terytorialna → WOJ. LUBUSKIE → Powiat m. Gorzów Wielkopolski,
 • po wybraniu i otworzeniu właściwego formularza, wypełniamy wszystkiejego jego wymagane pola,
 • po wypełnieniu formularza i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych w nim danych, należy zapisać dokument (ze względu na 30 minutowy czas trwania sesji, sugerujemy okresowe zapisywanie dokumentów),
 • następnie podpisujemy dokument profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Istnieje możliwość wysłania dokumentu bez podpisu elektronicznego. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek elektroniczny, zostanie wezwana przez organ gminy w celu podpisania dokumentu,
 • na koniec wysyłamy prawidłowo wypełniony formularz,
 • zwrotnie otrzymamy na własne konto ePUAP Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) formularza przez Urząd.
Na stronie głównej ePUAP, w zakładce "Pomoc", umieszczono instrukcje użytkownika umożliwiające Państwu swobodnie poruszanie się po platformie.

Informacje na temat profilu zaufanego znajdują się na stronie ePUAP. Lista urzędów będących "punktami potwierdzania profilu zaufanego" dostępna jest w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP. Profil zaufany można potwierdzić w dowolnym punkcie potwierdzeń, niezależnie od miejsca zamieszkania, również poza granicami kraju.

Informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne na stronie wystawcy swojego certyfikatu.